This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

 Wysokości opłaty wnoszonej przez rodzica/opiekuna prawnego za udział uczniów kl. IV w wycieczce-zielonej szkole w 2021 r.

Na podstawie art. 92f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r. poz. 1327 ze zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się wysokość opłaty za udział uczniów w wyciecze - zielonej szkole w kwocie 224 zł brutto, stanowiącą równowartość kosztów tzw. wsadu do kotła dla jednego uczestnika wypoczynku (14 dni x 16 zł).
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest przez rodziców/opiekunów prawnych w terminie do 8 września 2021 r. na konto szkoły o numerze 66 1020 3017 0000 2402 0429 7263.

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440